Roots Time Review - Luc Meert
www.rootstime.be“This World Is Not Your Friend” is voor ondergetekende de eerste kennismaking met Danny Brooks en om maar meteen met de deur in huis te vallen: het is een fantastisch album! De blanke Canadees, en ik zet er speciaal “blanke” bij want ’s mans stem klinkt als een doorleefde Afrikaanse Amerikaan, woont tegenwoordig in Llano Texxas. Hij zit al zo een vijfendertig jaar in het vak en dient eigenlijk beschouwd te worden als een meester van soul-, gospel-, bluesmuziek. Opgegroeid in een gelovig gezin, werd hij meteen gepakt door soul, blues en gospel grootheden als Solomon Burke, Joe Tex, The Soul Stirrers (Sam Cooke) en The Blind Boys Of Alabama. Helaas hadden verderfelijke zaken als drugs en alcohol ook vat op de jonge Danny Brooks en hij belandde zelfs in de gevangenis. Daar kwam hij tot inkeer en bekeerde zich volledig tot het Geloof. Jim Dickinson, de bekend producer en muzikant uit Memphis zei het als volgt: Danny’s voice tells you he’s been through the pain of experience and the promise of hope. His songs say it all”.

De plaat zelf telt achttien (sic !) nummers van de hand van Danny die gitaar/slide en de mondharmonica voor zijn rekening neemt, naast zijn, misschien wel grootste troef: zijn bijzonder aangename, rauwe, soulvolle bluesstem. Echtgenote Debi zorgt voor de harmonische achtergrondvocalen en percussie. Ruim meer dan een uur worden we verwend met een bijzonder fascinerende mix van Americana, Hill Country Blues en voor ons resulterend in een van de meest aangename Soulblues albums die we de laatste jaren mochten begroeten. Want, Soulblues zo is het dat wij dit werkstuk willen omschrijven. Het titelnummer, dat de plaat opent, is een stampende aanklacht tegen de moderne tijd en dan vooral hoe wij dit beleven. Je voelt direct dat er op deze plaat iets groots staat te gebeuren. Zijn fantastische stem komt al helemaal tot haar recht op het hierop volgende “Blue Highway”, passievol, enkel wat ondersteund met sobere harmonica en gitaar, religieus getint. Prachtige sfeerschepping, je ziet de man zo op een veranda in het moerassige zuiden voor je zijn ding doen. Een schare, geboeide luisteraars die gestaag groeit aan zijn voeten. Pakkend, meeslepend, bezield. Het persoonlijk getinte, verbluffend mooie, “All God’s Children” is ook zo een onwaarschijnlijk gevoelig nummer waarin de rauwe stem van Danny zo heerlijk contrasteert met Debi’s inbreng.

Het is eigenlijk te gek om elk van de achttien songs te gaan belichten want de plaat is één (h)eerlijke muzikale reis die onderweg wat diverse invloeden opraapt maar uiteindelijk toch, zoals gezegd , resulteert in een fantastisch Soulblues album. Maar één song kunnen we zeker niet onvermeld laten: het op dochter Caitlin Julie Marie geïnspireerde “Got To Find My Way Back Home”. Het meisje, een getalenteerde schilderes, lijdt aan depressie en deze song, speciaal voor haar geschreven, moet je horen ! eigenlijk vraag je je na afloop van de song af waar ze de kracht hebben gehaald om dergelijk aangrijpend nummer zo neer te zetten. Elk nummer op deze plaat vertelt wel een verhaal, de teksten zijn schitterend en zijn moeiteloos te volgen op het bijhorende booklet met bijzonder fraaie foto’s.

igenlijk is het album globaal gezien rustig van muzikaal karakter. De manier waarop de aangehaalde levenservaringen, gevangenis, verslaving, het vallen en weer opstaan, liefde en geloof, worden weergegeven getuigt echter van een onwaarschijnlijke oprechtheid en gebeurt hier met een intensiteit en overtuigingskracht waar veel moderne popidolen alleen maar kunnen van dromen. Texassippi Soul Man Danny Brooks heeft niets minder dan een meesterwerk afgeleverd met deze plaat!
Roots Time Review - Luc Meert
www.rootstime.be

 
(Please note this review was originally published in Dutch and has been translated via "Google" . The actual review in Dutch follows the English translation.)

"This World Is Not Your Friend" is yours for the first encounter with Danny Brooks and comes straight through the door of your heart: it's a great album! The white Canadian, and I put here specifically as him being "white" because in the man's voice sounds like a native African American. He now lives in Llano Texas. He's been over thirty-five years in the profession and should actually be considered a master in soul, gospel, blues music genre. Raised in a religious family, he was immediately caught by soul, blues and gospel greats such as Solomon Burke, Joe Tex, The Soul Stirrers (Sam Cooke) and The Blind Boys Of Alabama. Sadly his taking to pernicious things like drugs and alcohol also summarizes the young Danny Brooks and he even ended up in jail. He repented and turned completely to the Faith. Jim Dickinson, the renowned producer and musician from Memphis said the following: "Danny's voice tells you he's been through the pain of experience and the promise of hope. His songs say it all.”

The disc itself has eighteen (sic!) songs written by Danny who plays guitar/slide and harmonica and perhaps his greatest asset, his voice: it’s a particularly pleasant, raw, soulful blues voice. Wife Debi provides the harmonic background vocals and percussion. Well over an hour we are treated to a particularly fascinating mix of Americana, Hill Country Blues and resulting in one of the most pleasant Soul Blues albums that we could greet the last few years. Because, Soul Blues so it is that we like to describe this piece. The title track that opens the album, is a pounding indictment of the modern era, especially how we experience it. You immediately feel that this record something big is about to happen. His wonderful voice coming all the way up her right to subsequent "Blue Highway", which is passionate, supported only with sober harmonica and guitar, religiously tinted. Wonderful atmospheric setting where you see the man on his porch in the swampy south to do his thing. A crowd of enthralled listeners is growing steadily at his feet. Catchy, compelling, animated. The personal element, stunningly beautiful, "All God's Children" is also unlikely that a sensitive issue in which the raw voice of Danny so wonderfully contrasts with Debi's input.

It's actually too crazy to highlight each of the eighteen songs because the record is one (serious) musical journey route which picks up several influences but ultimately, as mentioned, resulting in a fantastic Soul Blues Album. But one song we certainly can not fail to mention: the daughter, Caitlin Julie Marie inspired "Got To Find My Way Back Home". The girl, a talented painter, suffering from depression and this song, written especially for her, you have to hear! You actually ask yourself as they have reached the end of the song, where they got the power to put such a poignant song so down. Every song on this album tells a story, the lyrics are brilliant and effortless to follow the accompanying booklet with very beautiful pictures.

Actually the album is sparse in its delivery, not employing a full band. The way the quoted life experiences, prison, addiction, fall and rise again, love and faith are shown but testifies to an improbable sincerity and happening here with intensity and conviction that many modern pop stars can only dream of. Texassippi Soul Man Danny Brooks has nothing less than a masterpiece delivered with this record!